S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

692356

Obchodné podmienky

Cena tovaru
Cena tovaru v internetovom katalógu je vždy aktuálna a platná. Na portáli sa môže zmeniť cenu tovaru bez upozornenia kupujúceho. Celková hodnota už prijatej objednávky kupujúceho sa touto zmenou ceny nemení. Kupúci berie na vedomie, že nakupuje na portáli zameranom na predaj tovaru P2P. Občiansky zákonník vysvetľuje práva medzi kupujúcim a predávajúcim v takýchto prípadoch. V prípade akýchkoľvek otázok, obráťťe sa s Vašou požiadavkou priamo na predávajúceho.

Prostriedky komunikácie
Kupujúci a predávajúci si hradia vzniknuté náklady spojené s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku (e-mail) alebo služieb Slovenskej pošty, a.s., prípadne iných kuriérských služieb podľa platných podmienok a sadzobníkov poskytovateľov komunikačných prostriedkov, každý osobitne.

Objednávky tovaru
Kupujúci môže objednávať tovar ponúkaný na tomto portáli prostredníctvom internetu. Obrázky môžu byť ilustračné. Prijatá objednávka sa stáva pre obidve strany záväznou od momentu telefonického, alebo e-mailového potvrdenia zo strany predávajúceho. K tomuto potvrdeniu využije predávajúci kontaktné údaje zadané kupujúcim pri objednávaní tovaru.

Dodanie tovaru
Pri objednaní tovaru bude tento tovar doručený prostredníctvom služieb Slovenská pošta, a.s.(CENA POŠTOVNÉHO JE 3,30 EUR), na dobierku, (CENA JE  5,50 EUR - väčšia zásielka). Kupujúcemu sa bude k cene tovaru započítavať i zodpovedajúca cena za dodanie podľa aktuálnej tarify dopravcu. Ak si želá kupujúci vymeniť tovar za iný ( zlá veľkosť atď ), je mu to umožnené v prípade, že pošle zakúpený tovar späť predávajúcemu, s požiadavkou na výmenu tovaru. Túto dopravu, ako aj náklady predávajúceho na ďalšie prepravné náklady znáša však kupujúci. V prípade, že celková cena objednaného tovaru prekročí hranicu určenú predajcom, vzťahuje sa na objednávku akcia „doprava zdarma“. Objednávky na adresu typu P.O.Box a pod., automaticky rušíme. Väčšinu tovaru zabezpečujeme zákazníkovi priamo na mieru. Dodanie tovaru prebieha zvyčajne do 3 dní.

Platobné podmienky
Pri tovare, ktorý bude zaslaný na dobierku, platba bude prebiehať pri odovzdaní tovaru kupujúcemu 3. osobou (prepravcom). Tovar zostáva majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru. V prípade neprevzatia dobierky zo strany kupujúceho a následného vrátenia tovaru predávajúcemu, pošta za toto účtuje ďalšie poplatky na vrub predávajúceho. Predávajúci toto bude účtovať kupujúcemu na základe vystavenej faktúry. Neuhradením tejto faktúry predáva predávajúci toto na ďalší postup inkasnej spoločnosti na vymáhanie!

Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo v prípade nákupu od PO odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu ( tlačivo na stiahnutie ), v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, okrem výnimiek uvedených v zákone. V ostatných prípadoch P2P nákupu sa použije primerane Občiansky zákonník.

Kupujúci môže realizovať toto právo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého prepravcu. V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, je povinný splniť nasledujúce podmienky:

  • tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania, či opotrebovania
  • tovar musí byť vrátený spolu s pôvodným nepoškodeným obalom
  • so všetkým príslušenstvom (vrátane návodu, záručného listu, atď)
Kupujúci musí predávajúcemu vrátiť všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený, alebo spotrebovaný) musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vrátené.

Ak si uplatní kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy podľa ..... má predajca právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Predajca ( PO ) je zároveň povinný vrátiť kupujúcemu zaplatené finančné čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy ale kupujúci nemá, pokiaľ to je výslovne dojednané medzi zmluvnými stranami ( P2P) a ďalej v prípade zmlúv:
  • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu, alebo zastaraniu
  • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal
  • na dodávku novín, periodík a časopisov
  • na dodávku spodného prádla
  • získaných z hier alebo lotérií

Peniaze sú vrátené platbou prostredníctvom zloženky, poukázanou na meno a adresu kupujúceho alebo na bankový účet kupujúceho. Všetko, čo je predávané pod PO je riadne označené.

Tovar zasielajte na adresu odosielateľa, toto je len internetový obchod.

Zodpovednosť za závady, reklamácie
Uplatňovanie reklamácií a postup pre ich vybavovanie rieši reklamačný poriadok.

Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje kupujúceho sú spracované len v rozsahu nutnom pre riešenie objednávky a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Tieto údaje sú bezpečne uložené a nie sú poskytované tretím osobám, okrem ich nevyhnutného oznámenia dopravcovi a to len za účelom doručenia tovaru zákazníkovi.

Všetky uložené osobné údaje kupujúceho môžu byť na telefonické alebo e-mailové požiadanie vymazané z databázy.

Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Túto zmenu a jej účinnosť predávajúci oznámi na internetových stránkach, alebo iným vhodným spôsobom.

Od 1. februára 2016 funguje na Slovensku nový systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS).

Kto rieši spotrebiteľské spory?

Sieť subjektov zapísaných v zozname, na ktoré sa v prípade problému s predávajúcim môžu spotrebitelia obrátiť v prípade, že majú problém so zakúpeným výrobkom alebo službou. Subjekty riešia spor mimosúdne, proces je menej formálny, pričom však musia dodržať postup upravený v zákone.

Zákon sa zaviazali dodržiavať práve subjekty zapísané v zozname. Popri týchto „notifikovaných/certifikovaných“ subjektoch zapísaných v zozname však existujú aj iné osoby (fyzické aj právnické), ktoré riešia spotrebiteľské spory alternatívne resp. mimosúdne. Pokiaľ však tieto osoby nie sú zapísané v zozname, nemusia zákon o ARS dodržiavať a napríklad predávajúci nie sú uvedeným zákonom zaviazaní poskytovať im súčinnosť. Z toho dôvodu odporúčame vždy si overiť, či figuruje daná osoba v zozname.

Aký je postup pri ARS?

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie ARS obrátiť sa príslušný subjekt.

Subjekt návrh preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne na základe dôvodov, ktoré má stanovené v pravidlách ARS. O odmietnutí subjekt spotrebiteľa informuje.

Po začatí ARS subjekt kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť, a to hľadaním kompromisov tak, aby boli dodržané práva dotknutých osôb. Pri ARS subjekt v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu oslovuje strany sporu najmä elektronicky alebo telefonicky; subjekt by mal spor vyriešiť do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).

Ako sa ukončuje ARS?

Cieľom ARS je nájsť kompromisné riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody.

Pokiaľ sa však strany sporu nedohodnú, avšak je porušenie práv spotrebiteľa zjavné, subjekt vypracuje pre spotrebiteľa odôvodnené stanovisko, kde mu objasní jeho práva a ktoré mu môže poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania.

Bližšie informácie: http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956sTieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 01.05.2019.
Zmeny vyhradené.

ZTc0M