S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

REKLAMÁCIE

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade s ustanovením zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení (ďalej len zákon) a vzťahuje sa na tovar, pri ktorom sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho so zodpovednosťou za závady (ďalej len reklamácia) a ktorý kupujúci zakúpil u predávajúceho ako právnickej osoby.

Záručné podmienky
Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade za tovar. V prípade, že tam nie je uvedená, je stanovená zákonom na 24 mesiacov (až na výnimky, uložené v zákone). Ak má objednaný tovar zjavné nedostatky (napr. porušený transportný obal) už pri preberaní tovaru, má kupujúci právo tovar neprevziať. V takom prípade bude tovar zaslaný späť predávajúcemu. Ten má povinnosť všetko uviesť na pravú mieru a tovar kupujúcemu odoslať znovu v čo najkratšom termíne. V prípade, že sa pri užívaní tovaru vyskytnú v záručnej dobe závady na tovare, môže kupujúci v súlade so zákonom a týmto reklamačným poriadkom uplatňovať reklamáciu. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom prijatia tovaru na reklamáciu predávajúcim. Predávajúci má právo neprijať tovar na reklamáciu od kupujúceho v prípade, že nie sú splnené podmienky dané zákonom a obchodnými podmienkami predávajúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť si všetky plnenia zo zrušenej zmluvy.

Kupujúci musí predávajúcemu vrátiť všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vrátené. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže si predávajúci uplatniť u spotrebiteľa právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade vráti len takto zníženú kúpnu cenu.

Vybavovanie reklamácií
Miestom vybavovania reklamácie sa rozumie kancelária predávajúceho (alebo adresa sídla). Súčasťou každej reklamácie je žiadosť o reklamáciu alebo reklamačný formulár na stiahnutie (obsahuje meno a priezvisko kupujúceho, kontaktný e-mail, kontaktné telefónne číslo, číslo daňového dokladu, označenie zakúpeného tovaru určeného k reklamácii, veľkosť a množstvo tovaru určeného k reklamácii, dôvod reklamácie). V prípade zaslania reklamovaného tovaru predávajúcemu prostredníctvom prepravnej služby, je kupujúci povinný k tovaru priložiť vyplnenú žiadosť o reklamáciu. V prípade zaslania reklamovaného tovaru predávajúcemu sa za deň prijatia reklamácie považuje deň prijatia poslednej časti tovaru predávajúcim a za deň vybavenia reklamácie sa považuje deň odovzdania vybavenej reklamácie prepravnej službe. V tomto prípade je kupujúci povinný zaslať reklamovaný tovar spolu so všetkým príslušenstvom, spolu s originálom záručného listu, žiadosťou o reklamáciu a kópiou daňového dokladu. Kupujúci je povinný tovar pripraviť k preprave tak, aby pri nej nedošlo k poškodeniu tovaru, taktiež je povinný označiť tovar podľa jeho povahy (napr. krehké, atd). Pri tejto preprave je za riadne doručenie tovaru zodpovedný kupujúci, ktorý uplatňuje reklamáciu.

Reklamácia vrátane odstránenia závady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej dobe. Po uplynutí tejto doby sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú závadu. Kupujúci je povinný prevziať si vybavenú reklamáciu čo najskôr na výzvu predávajúceho, prípadne si dohodnúť podmienky prepravy. Pokiaľ kupujúci reklamovaný tovar nevyzdvihne do 14 dní od ukončenia reklamačného poriadku, bude za každý deň, kedy bude tovar u predávajúceho uložený, účtovaná čiastka 2 eur. V prípade, že čiastka za uložený tovar presiahne cenu reklamovaného tovaru, vyhradzuje si predávajúci právo naložiť s reklamovaným tovarom podľa vlastného uváženia. Predávajúci označí reklamáciu za neoprávnenú v prípade, že:

  • bolo zistené poškodenie ochranných pečatí, garančných známok alebo štítkov s výrobnými číslami
  • závada vznikla zlou, alebo neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, alebo použitím

Predávajúci vystaví kupujúcemu reklamačný protokol, v ktorom bude uvedený dátum prijatia reklamácie, dátum vybavenia reklamácie, zistená závada a spôsob jej odstránenia.

Práva zo zodpovednosti za závady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak nebola na tovar uplatnená reklamácia v záručnej dobe.

Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 01. 05. 2019

Zmeny vyhradené.

MDQyNzc0